Categorii deseuri
Abatorizare
Acizi
Acumulatori
Agricultura
Altele
Bioremediere
Carton
Cauciuc
Chimice
DEEE
Echipamente
Gropi de gunoi
Hartie
Lemn
Marmura
Metal-feroase
Pamant din constructii
Periculoase
PET
Piele
Plastic
Rafie
Reziduu petrolier
Solventi
Spitalicesti
Sticla
Textile
Ulei uzat
VSU
| Metal-neferoase
|. Aluminiu
|. Aluminiu - aliaj
|. Cupru
|. Nichel
|. Zinc
    Reclame
Top 10 - vizualizari
  Legislatie
2009-06-20
DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive  (citeste)
2007-07-17
HG788/2007  (citeste)
2007-01-15
Legea 27/2007  (citeste)
2006-04-26
Conventia Stockholm privind poluantii organici persistenti (POP)  (citeste)
2006-02-15
Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului  (citeste)
2005-12-29
Ordinul privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje nr. 880 din 20.12. 2004  (citeste)
2002-09-05
HG nr. 856/2002- M.Of. nr. 659/05.09.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase   (citeste)
2001-01-26
OU Nr. 16 din 26.01.2001 Privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile  (citeste)
2009-06-20
DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive
DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008

Documentul in format .pdf poate fi descarcat de aici: click pentru descarcare
2007-07-17
HG788/2007
HOTARARE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea RegulamentuluiParlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006privind transferul de deseuri

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICaT ÎN: MONITORUL OFICIaL nr. 522 din 2 august 2007

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

aRT. 1

(1) Prezenta hotarare creeaza cadrul institutional pentru aplicarea directa a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privindtransferul de deseuri, publicat în Jurnalul Oficial al UniuniiEuropene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit în continuareRegulament.

(2) Regulamentul se completeaza cu prevederile Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere aldeseurilor periculoase si al eliminarii acestora, întocmita la 20-22 martie 1989, la care Romania a aderat prin Legea nr.6/1991, cu modificarile ulterioare (Conventia de la Basel), si cu cele ale amendamentelor la Conventia de la Basel, acceptate deRomania prin Legea nr. 265/2002.

aRT. 2 La aplicarea prevederilor Regulamentului se vor lua înconsiderare perioadele de tranzitie obtinute de Romania pentruimplementarea acestui act normativ, prevazute în anexa nr. VII pct. 9 lit. B "Managementul deseurilor" alin. (1) 31993 R 0259din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana,ratificat prin Legea nr. 157/2005.

aRT. 3
(1) Se desemneaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si agentia Nationala pentru Protectia Mediului ca autoritati competente pentru aplicarea Regulamentului, în conformitate cuprevederile art. 53 din Regulament si ale Conventiei de la Basel.

(2) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este desemnat punct focal pentru Conventia de la Basel în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.

(3) Se desemneaza agentia Nationala pentru Protectia Mediului ca autoritate competenta de tranzit, în conformitate cuprevederile art. 53 din Regulament.

(4) autoritatile publice competente prevazute la alin. (1) ausarcina de a desemna corespondenti responsabili cu informarea sauconsilierea persoanelor fizice si juridice care solicitainformatii, în conformitate cu prevederile art. 54 dinRegulament, si cu pregatirea si transmiterea rapoartelorprevazute la art. 51 alin. (1) si (2) din Regulament.

aRT. 4
Responsabilitatea privind controlul si supraveghereatransferului de deseuri revine urmatoarelor autoritati potrivitcompetentelor:
a) autoritatea Nationala a Vamilor din cadrul agentiei Nationale de administrare Fiscala din subordinea Ministerului Economiei si Finantelor;
b) Garda Nationala de Mediu din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile;
c) Directia de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;
d) Ministerul Sanatatii Publice, prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

aRT. 5 Transportul deseurilor se efectueaza în conformitate cu legislatia nationalasi cu acordurile si conventiile internationale privind transportul marfurilor periculoase, lacare Romania este parte.

aRT. 6
(1) În activitatea de supraveghere si control al transferului de deseuri se utilizeaza documentul de notificare si documentul de circulatie prevazute în anexele nr. Ia si IB la Regulament.

(2) agentia Nationala pentru Protectia Mediului emite documentul de notificare si documentul de circulatie, lasolicitarea persoanei care face notificarea în conformitate cuart. 4 din Regulament.

(3) Pe langa documentele prevazute la art. 4 din Regulament,notificatorul are obligatia de a prezenta, din partea autoritatii competente pentru protectia mediului, o dovada scrisa privinddetinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentrudesfasurarea activitatilor de valorificare a deseurilor de catre titularul activitatii/operatorul instalatiei, pentru deseurile ce fac obiectul notificarii.

aRT. 7
(1) La introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor provenite din activitatile desfasurate si marfurile depozitate înzonele libere si în antrepozitele vamale, agentia Nationalapentru Protectia Mediului emite documentul de notificare si documentul de circulatie pentru valorificarea în instalatii autorizate, la solicitarea persoanei care detine aceste tipuri dedeseuri. Fiecare document de notificare se refera la un singurtransport.

(2) În momentul solicitarii documentului de notificare,detinatorul de deseuri prezinta contractul de operare în zonalibera sau antrepozitul vamal si rezultatele analizelor de laborator.

aRT. 8
Normele metodologice de aplicare a prevederilorRegulamentului nr. 1.013/2006 si ale Conventiei de la Basel se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publicecentrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice în domeniul finantelor, în termen de 30 dezile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarari.

aRT. 9
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sauachizitia intracomunitara pe teritoriul Romaniei de deseuri, faradocumentul de notificare si documentul de circulatie prevazute la art. 6 alin. (1), emise de autoritatea competenta prevazuta la art. 6 alin. (2).

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit dincadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministerului Economiei si Finantelor, precum si de personalulîmputernicit din cadrul autoritatilor prevazute la art. 3.

aRT. 10
Contraventiei prevazute la art. 9 îi sunt aplicabiledispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimuljuridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

aRT. 11
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de ladata aderarii Romaniei la Uniunea Europeana a RegulamentuluiConsiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre ComunitateaEuropeana, adoptat la 1 februarie 1993, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006;
b) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului finantelor publice nr. 1.371/2.225/2006 pentruaprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorRegulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspreComunitatea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlultransportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU CaLIN POPESCU-TaRICEaNU
Contrasemneaza: --------------
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile,attila Korodi
Ministrul sanatatii publice,Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul transporturilor,Ludovic Orban
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe albu,secretar de stat
Departamentul pentru afaceri Europeneadrian Ciocanea,secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,Varujan Vosganian
Bucuresti, 17 iulie 2007.Nr. 788.
--------
2007-01-15
Legea 27/2007
LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 4, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna în pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand în mod deosebit urmatoarele:".
2. La articolul I punctul 7, la articolul 8, dupa litera d) a alineatului (2) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu urmatorul cuprins:
"e) persoanele fizice si juridice cu responsabilitati în gestionarea deseurilor;
f) estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de valorificare si eliminare;
g) masurile de încurajare a rationalizarii operatiilor de colectare, sortare si tratate a deseurilor."
3. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 8 se abroga.
4. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8^1 va avea urmatorul cuprins:
"(2) La elaborarea planului prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului coopereaza cu autoritatile competente din statele membre si cu Comisia Europeana."
5. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 8^2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^2. - (1) În baza principiilor si obiectivelor prevazute în Planul national de gestionare a deseurilor si a cadrului general si a metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene prevazute la art. 8^5, se elaboreaza/realizeaza în comun planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PRGD, de catre consiliile judetene ale judetelor din raza de competenta a fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita în continuare ANPM."
6. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 8^3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^3. - (1) În baza principiilor si obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor si a cadrului general si metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene prevazute la art. 8^5, se elaboreaza/realizeaza planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PJGD, de catre consiliul judetean, în colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita în continuare APM, sub coordonarea ARPM, si Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit în continuare PMGD, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în colaborare cu APM Bucuresti, sub coordonarea ARPM Bucuresti."
7. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 8^4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^4. - (1) Studiile, expertizele si proiectele necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor pot fi încredintate unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice."
8. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
"10^1. Dupa articolul 8^4 se introduce un nou articol, articolul 8^5, cu urmatorul cuprins:
«Art. 8^5. - Cadrul general si metodologia de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.»"
9. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 9^1 se abroga.
10. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Autoritatea competenta de decizie si control în domeniul gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Alte autoritati publice cu atributii în domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Apararii, autoritatile administratiei publice locale."
11. La articolul I punctul 30, litera i) a articolului 39 se abroga.
12. La articolul I punctul 31, la articolul 40, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) asigura la nivelul fiecarei unitati sanitare, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, fondurile necesare pentru gestionarea deseurilor."
13. La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins:
"31^1. La articolul 41 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
«c) coordoneaza si supravegheaza, prin Comisia Nationala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale.»"
14. La articolul I punctul 35, articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii:
A. la nivel de comune, orase si municipii, exceptand municipiul Bucuresti:
a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de Romania în vederea integrarii în Uniunea Europeana;
b) urmaresc si asigura îndeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;
c) elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, în conditiile prevazute de lege;
e) asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;
g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor;
h) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;
B. la nivel judetean si municipiul Bucuresti:
a) elaboreaza si adopta planurile judetene de gestionare a deseurilor si participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;
b) coordoneaza activitatea consiliilor locale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;
c) acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica în implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;
d) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;
e) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, în vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;
f) urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
15. La articolul I punctul 36, articolul 49^1 se abroga.
16. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
A. cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:
a) abandonarea deseurilor si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor;
c) necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, în situatia în care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii;
d) transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
e) acceptarea la depozitare a deseurilor nepericuloase si periculoase, fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;
f) refuzul furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale;
g) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor;
B. cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, direct sau prin delegare, conform art. 49."
17. La articolul I punctul 39, litera c) a alineatului (1) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
"c) comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea încarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;".
18. La articolul I, punctul 42 va avea urmatorul cuprins:
"42. Dupa articolul 58 se introduce urmatoarea mentiune:
«Prezenta ordonanta de urgenta transpune în legislatia nationala Directiva nr. 75/442 privind deseurile, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deseurile periculoase, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, si Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/12/CE privind deseurile, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.»"
19. La anexa nr. 1, litera j) va avea urmatorul cuprins:
"j) gestionare deseuri - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si îngrijirea zonelor de depozitare dupa închiderea acestora;".

ART. II

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8, articolul 9 si articolul 10 se abroga.
2. La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 7 alin. (1), (4) si (5);".
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR
BOGDAN OLTEANU

PREsEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 15 ianuarie 2007.
Nr. 27.
2006-04-26
Conventia Stockholm privind poluantii organici persistenti (POP)


Romania a ratificat Conventia Stockholm privind poluantii organici persistenti (POP) prin Legea nr.261 din 15 iulie 2004.

Poluantii organici persistenti sunt compusi organici de origine naturala sau antropica, rezistenti la degradarea in mediu, care au solubilitate scazuta in apa si ridicata in mediile grase, rezista degradarii in conditii naturale, se transporta pe calea aerului, apei si prin speciile migratoare dincolo de frontierele internationale, se depoziteaza departe de locul lor de origine si se acumuleaza in ecosisteme terestre si acvatice, au efecte toxice acute si cronice asupra organismelor umane si animale.

Obiectivul Conventiei este protejarea sanatatii umane si a mediului. Sub aceasta Conventie sunt inregistrati ca POP pesticidele (aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex, toxafen), substantele chimice industriale (hexaclorbenzen - HCB si policlorinat bifenil - PCB) si subprodusele dioxine si furani.

in Art. 7 al Conventiei Stockholm se mentioneaza obligativitatea fiecarei Parti de a elabora, intr-un interval de doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentei Conventii, un Plan National de Implementare (PNI) a prevederilor acestei Conventii. Planul se va revizui si actualiza la intervale regulate si, potrivit unor modalitati specificate, intr-o hotarare a Conferintei Partilor.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului- ICIM Bucuresti, a elaborat proiectul “Activitati Pregatitoare in Elaborarea Planului National de Implementare a Conventiei de la Stockholm privind Poluantii Organici Persistenti (POP) in Romania” finantat de Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO) prin Facilitatea Globala pentru Mediu (GEF).

Scopul PNI este de a stabili si prioritiza obiectivele, masurile si actiunile pentru Romania in vederea indeplinirii prevederilor Conventiei Stockholm.

Obiectivele PNI vizeaza reducerea sau eliminarea emisiilor generate de deseuri si haldele de deseuri, stoparea producerii POP, restrictionarea folosirii DDT, reducerea emisiilor accidentale de dioxine, HCB-uri si PCB-uri generate de activitatile sociale si economice.

Au fost identificate 11 obiective-cheie prezentate in ordinea prioritatii: interzicerea producerii de POP si a altor substante care ar putea fi incluse pe lista POP in viitor, eliminarea stocurilor de PCB-uri existente, eliminarea haldelor si a deseurilor de pesticide, eliminarea POP neidentificati, reducerea efectelor emisiilor de POP generate de incineratoarele de deseuri, imbunatatirea performantelor de mediu in sectorul industrial, imbunatatirea managementului transporturilor in sectorul urban, imbunatatirea performantelor de mediu in sectorul transporturi, imbunatatirea performantelor de mediu in sectorul energetic, dezvoltarea durabila a agriculturii ecologice, intensificarea producerii si utilizarii unor substante mai „curate” si mai ieftine, care urmeaza a fi folosite impotriva vectorilor cauzatori de epidemii si/sau a artropodelor care genereaza disconfort.

Masurile urmaresc evitarea producerii emisiilor accidentale de POP sau a utilizarii acestora si incurajarea unor activitati economice prietenoase din punct de vedere al calitatii mediului.

Sursele de emisii de POP din Romania sunt localizate in patru sectoare economice: agricultura, industrie, transport si energie dar si in ,,zonele rezidentiale", cu depozite de deseuri si instalatii de incinerare pentru deseurile din spitale.

Cheltuielile totale legate de aplicarea PNI sunt estimate la 210 milioane EURO pentru perioada 2004 – 2029. Sursele potentiale de finantare sunt: bugetul local si de stat pentru proiectele identificate prin PNI si care vor fi incluse in Planul National de Mediu, contributia unitatilor economice care sunt implicate in rezolvarea problemelor legate de POP in conformitate cu prevederile PNI, precum si surse externe, cum ar fi programele UE si fondurile structurale de preaderare.

Masurile propuse in prezentul PNI au fost stabilite in urma consultarilor si dezbaterilor in seminarii la care au participat reprezentanti ai autoritatilor centrale (pentru mediu, industrie, agricultura, sanatate, administratie publica si transport), autoritati locale (mediu, primarii, sanatate, apa, directii fitosanitare), factorii interesati pentru managementul POP (instalatii de incinerare, instalatii de productie), institutii de cercetare si invatamant superior (Universitatea Politehnica, Institutul de Protectie a Plantelor, Laboratorul Central pentru Produse Fitosanitare, Institutul de Sanatate Publica), ONG-uri (Asociatia Femeilor, experti de mediu, Asociatia Jurnalistilor de Mediu).

Biroul de Presa al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
2006-02-15
Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului
Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului

• Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penala de la 55000 lei (RON) la 60000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
- arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice;
- poluarea accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate in prevederile acordului de mediu si/sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.

• Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 65000 lei (RON). la 70000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
- poluarea prin evacuarea, cu stiinta, in apa, in atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase;
- folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor, in scopul consumului sau al comercializarii;
- producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana;
- nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si in zonele cu regim de protectie integrala, potrivit reglementarilor specifice; etc.

• Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
- nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau ingrasaminte chimice;
- provocarea, datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
- descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale sau provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.

• Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, urmatoarele fapte:
- continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia;
- neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri;
- refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta;
- refuzul controlului, la introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase precum si introducerea in tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
- aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
- provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare pe data de 30 ianuarie 2006 si abroga Legea 137/1995 a protectiei mediului.
2005-12-29
Ordinul privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje nr. 880 din 20.12. 2004
Agentia de Protectia Mediului informeaza asupra aparitiei, in Monitorul Oficial nr. 55/17.01.2005, a Ordinului privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje nr. 880 din 20.12. 2004, care abroga Ordinul nr. 1190/2002.
Conform actului legislativ mentionat toti agentii economici producatori de ambalaje, importatori de ambalaje, producatori/importatori de produse ambalate sunt obligati sa raporteze datele privind cantitatile de ambalaje produse sau importate, datele privind cantitatile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, cantitatile de ambalaje estimate a fi introduse pe piata si modul de gestionare a acestora, programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje.
Datele de raportare se transmit, pe suport de hartie si in format electronic, autoritatii teritoriale de protectie a mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social al agentului economic, insotite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an. Agentii economici care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, au obligatia de a transmite autoritatii teritoriale de protectie a mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social, datele de identificare a agentului economic autorizat in baza Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 338/625/2004, cu care a incheiat contractul de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.

Agentii economici specializati, inclusiv operatorii de salubritare, care preiau direct de la persoane juridice si/sau de la persoane fizice pe baza de contract si/sau adeverinta de primire si plata deseurile de ambalaje in vederea valorificarii, sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale de protectie a mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social cantitatile de ambalaje preluate. Consiliile locale sunt obligate sa raporteze autoritatii teritoriale de protectie a mediului cantitatile de deseuri de ambalaje si planul de recuperare a deseurilor de ambalaje.
Raspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum si obligatia dovedirii prin documente a acesteia revin persoanei juridice responsabile conform prevederilor art. 14 alin. (1) din HG nr.349/2002, astfel cum a fost modificata prin HG nr. 899/2004.
Nerespectarea prevederilor acestui Ordin si ale HG nr. 889/2004 privind raportarea cantitatilor de ambalaje respectiv deseuri de ambalaje gestionate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 40.000.000 la 80.000.000 milioane lei.
2002-09-05
HG nr. 856/2002- M.Of. nr. 659/05.09.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Categorii deseuri


01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor
02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor
03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de hartie, hartiei si cartonului
04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila
05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor
06. Deseuri din procese chimice anorganice
07. Deseuri din procese chimice organice
08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice
09. Deseuri din industria fotografica
10. Deseuri din procesele termice
11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa
12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice
13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
14. Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si 08)
15. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si îmbracaminte de protectie, nespecificate în alta parte
16. Deseuri nespecificate în alta parte
17. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate)
18. Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii)
19. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
20. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat01 DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR

01 01 deseuri de la excavarea minereurilor
01 01 01 deseuri de la excavarea minereurilor metalifere
01 01 02 deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere
01 03 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere
01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
01 03 05* alte reziduuri cu continut de substante periculoase
01 03 06 reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05
01 03 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere
01 03 08 deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07
01 03 09 namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07
01 03 99 alte deseuri nespecificate
01 04 deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere
01 04 07* deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizicasi chimica a minereurilor nemetalifere
01 04 08 deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 09 deseuri de nisip si argila
01 04 10 deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 11 deseuri de la procesarea lesiei si rocilor, care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 12 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11
01 04 13 deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 99 alte deseuri nespecificate
01 05 noroaie de foraj si alte deseuri de la forare
01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce
01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase
01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06
01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06
01 05 99 alte deseuri nespecificate


02 DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR


02 01 deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit
02 01 01 namoluri de la spalare si curatare
02 01 02 deseuri de tesuturi animale
02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale
02 01 04 deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)
02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate în afara incintei
02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera
02 01 08* deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase
02 01 09 deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08
02 01 10 deseuri metalice
02 01 99 alte deseuri nespecificate
02 02 deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala
02 02 01 namoluri de la spalare si curatare
02 02 02 deseuri de tesuturi animale
02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 02 04 namoluri de la epurarea, efluentilor proprii
02 02 99 alte deseuri nespecificate
02 03 deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei
02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare
02 03 02 deseuri de agenti de conservare
02 03 03 deseuri de la extractia cu solventi
02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 03 99 alte deseuri nespecificate
02 04 deseuri de la procesarea zaharului
02 04 01 namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar
02 04 02 deseuri de carbonat de calciu
02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 04 99 alte deseuri nespecificate
02 05 deseuri din industria produselor lactate
02 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 05 99 alte deseuri nespecificate
02 06 deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie
02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 06 02 deseuri de agenti de conservare
02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 06 99 alte deseuri nespecificate
02 07 deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptand cafeaua, ceaiul si cacaua)
02 07 01 deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime
02 07 02 deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice
02 07 03 deseuri de la tratamente chimice
02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta
02 07 99 alte deseuri nespecificate


03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI SI CARTONULUI

03 01 deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei
03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta
03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase
03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04
03 01 99 alte deseuri nespecificate
03 02 deseuri de la conservarea lemnului
03 02 01* agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn
03 02 02* agenti de conservare organoclorurati pentru lemn
03 02 03* agenti de conservare organometalici pentru lemn
03 02 04* agenti de conservare anorganici pentru lemn
03 02 05* alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase
03 02 99 alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati
03 03 deseuri de la producerea si procesarea pastei de hartie, hartiei si cartonului
03 03 01 deseuri de lemn si de scoarta
03 03 02 namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)
03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei
03 03 07 deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate
03 03 08 deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii
03 03 09 deseuri de namol de caustificare
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare
03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10
03 03 99 alte deseuri nespecificate


04 DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA

04 01 deseuri din industriile pielariei si blanariei
04 01 01 deseuri de la seruire
04 01 02 deseuri de la cenusarire
04 01 03* deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida
04 01 04 flota de tabacire cu continut de crom
04 01 05 flota de tabacire fara continut de crom
04 01 06 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom
04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta, fara continut de crom
04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom
04 01 09 deseuri de la apretare si finisare
04 01 99 alte deseuri nespecificate
04 02 deseuri din industria textila
04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici
04 02 15 deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14
04 02 16* coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase
04 02 17 coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16
04 02 19* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase
04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19
04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deseuri de fibre textile procesate
04 02 99 alte deseuri nespecificate


05 DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR

05 01 deseuri de la rafinarea petrolului
05 01 02* slamuri de la desalinizare
05 01 03* slamuri din rezervoare
05 01 04* namoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* namoluri uleioase de la operatiile de întretinere a instalatiilor si echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase
05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09
05 01 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
05 01 12* acizi cu continut de uleiuri
05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14 deseuri de la coloanele de racire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16 deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului
05 01 17 bitum
05 01 99 alte deseuri nespecificate
05 06 deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 deseuri de la coloanele de racire
05 06 99 alte deseuri nespecificate
05 07 deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale
05 07 01* deseuri cu continut de mercur
05 07 02 deseuri cu continut de sulf
05 07 99 alte deseuri nespecificate


06 DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

06 01 deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea acizilor
06 01 01* acid sulfuric si acid sulfuros
06 01 02* acid clorhidric
06 01 03* acid fluorhidric
06 01 04* acid fosforic si acid fosforos
06 01 05* acid azotic si acid azotos
06 01 06* alti acizi
06 01 99 alte deseuri nespecificate
06 02 deseuri de la PPFU bazelor
06 02 01* hidroxid de calciu
06 02 03* hidroxid de amoniu
06 02 04* hidroxid de sodiu si potasiu
06 02 05* alte baze
06 02 99 alte deseuri nespecificate
06 03 deseuri de la PPFU sarurilor si a solutiilor lor si a oxizilor metalici
06 03 11* saruri solide si solutii cu continut de cianuri
06 03 13* saruri solide si solutii cu continut de metale grele
06 03 14 saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13
06 03 15* oxizi metalici cu continut de metale grele
06 03 16 oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15
06 03 99 alte deseuri nespecificate
06 04 deseuri cu continut de metale, altele decat cele specificate la 06 03
06 04 03* deseuri cu continut de arsen
06 04 04* deseuri cu continut de mercur
06 04 05* deseuri cu continut de alte metale grele
06 04 99 alte deseuri nespecificate
06 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02
06 06 deseuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare si desulfurare
06 06 02* deseuri cu continut de sulfuri periculoase
06 06 03 deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02
06 06 99 alte deseuri nespecificate
06 07 deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni
06 07 01* deseuri cu continut de azbest de la electroliza
06 07 02* carbune activ de la producerea clorului
06 07 03* namol de sulfat de bariu cu continut de mercur
06 07 04* solutii si acizi, de exemplu acid de contact
06 07 99 alte deseuri nespecificate
06 08 deseuri de la PPFU siliconului si a derivatilor din silicon
06 08 02* deseuri cu continut de siliconi periculosi
06 08 99 alte deseuri nespecificate
06 09 deseuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor si de la procesele chimice cu fosfor
06 09 02 zgura fosforoasa
06 09 03* deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase
06 09 04 deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03
06 09 99 alte deseuri nespecificate
06 10 deseuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot si obtinerea îngrasamintelor
06 10 02* deseuri cu continut de substante periculoase
06 10 99 alte deseuri nespecificate
06 11 deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor
06 11 01 deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan
06 11 99 alte deseuri nespecificate
06 13 deseuri de la procese chimice anorganice fara alta specificatie
06 13 01* produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnului si alte biocide.
06 13 02* carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)
06 13 03 negru de fum
06 13 04* deseuri de la procesele cu azbest
06 13 05* funingine
06 13 99 alte deseuri nespecificate


07 DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

07 01 deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produsilor chimici organici de baza
07 01 01* solutii apoase de spalare si solutii muma
07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 01 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie
07 01 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 01 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11
07 01 99 alte deseuri nespecificate
07 02 deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale
07 02 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 02 04* alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma
07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 02 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 02 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11
07 02 13 deseuri de materiale plastice
07 02 14* deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase
07 02 15 deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14
07 02 16* deseuri cu continut de siliconi periculosi
07 02 17 deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16*
07 02 99 alte deseuri nespecificate
07 03 deseuri de la PPFU vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 06 11)
07 03 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 03 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 03 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 03 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11
07 03 99 alte deseuri nespecificate
07 04 deseuri de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului(cu exceptia 03 02) si altor biocide
07 04 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 04 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 04 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 04 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11
07 04 13* deseuri solide cu continut de substante periculoase
07 04 99 alte deseuri nespecificate
07 05 deseuri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 05 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 05 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 05 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11
07 05 13* deseuri solide cu continut de substante periculoase
07 05 14 deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13
07 05 99 alte deseuri nespecificate
07 06 deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice
07 06 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 06 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 06 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 06 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11
07 06 99 alte deseuri nespecificate
07 07 deseuri de la PPFU produselor chimice înnobilate si a produselor chimice nespecificate în lista
07 07 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma
07 07 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 07 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati
07 07 10* alte turte de filtrare si absorbanti epuizati
07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11
07 07 99 alte deseuri nespecificate


08 DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01 deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si îndepartarea acestora
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11
08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13
08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15
08 01 17* deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 18 deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19
08 01 21* deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor
08 01 99 alte deseuri nespecificate
08 02 deseuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
08 02 01 deseuri de pulberi de acoperire
08 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice
08 02 03 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice
08 02 99 alte deseuri nespecificate
08 03 deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneluri
08 03 08 deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri
08 03 12* deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase
08 03 13 deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12
08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase
08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14
08 03 16* deseuri de solutii de gravare
08 03 17* deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase
08 03 18 deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99 alte deseuri nespecificate
08 04 deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
08 04 09* deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09
08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11
08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 16 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99 alte deseuri nespecificate
08 05 alte deseuri nespecificate în 08
08 05 01* deseuri de izocianati


09 DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 deseuri din industria fotografica
09 01 01* developanti pe baza de apa si solutii de activare
09 01 02* solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset
09 01 03* solutii de developare pe baza de solventi
09 01 04* solutii de fixare
09 01 05* solutii de albire si solutii de albire filatoare
09 01 06* deseuri cu continut de argint de la tratarea în incinta a deseurilor fotografice
09 01 07 film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint
09 01 08 film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint
09 01 10 camere de unica folosinta fara baterii
09 01 11* camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
09 01 12 camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11
09 01 13* deseuri apoase lichide de la recuperarea în incinta a argintului, altele decat cele specificate la 09 01 06
09 01 99 alte deseuri nespecificate


10 DESEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01 deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie (cu exceptia 19)
10 01 01 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02 cenusa zburatoare de la arderea carbunelui
10 01 03 cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat
10 01 04* cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan
10 01 05 deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 09* acid sulfuric
10 01 13* cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
10 01 14* cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea deseurilor cu continut de substante periculoase
10 01 15 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14
10 01 16* cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase
10 01 17 cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16
10 01 18* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 01 19 deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18
10 01 20* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase
10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20
10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase
10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22
10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 25 deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice
10 01 26 deseuri de la epurarea apelor de racire
10 01 99 alte deseuri nespecificate
10 02 deseuri din industria siderurgica
10 02 01 deseuri de la procesarea zgurii
10 02 02 zgura neprocesata
10 02 07* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 02 08 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07
10 02 10 cruste de tunder
10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri
10 02 12 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11
10 02 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 02 14 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13
10 02 15 alte namoluri si turte de filtrare
10 02 99 alte deseuri nespecificate
10 03 deseuri din metalurgia termica a aluminiului
10 03 02 resturi de anozi
10 03 04* zguri de la topirea primara
10 03 05 deseuri de alumina
10 03 08* zguri saline de la topirea secundara
10 03 09* scorii negre de la topirea secundara
10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase
10 03 16 cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15
10 03 17* deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17
10 03 19* praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase
10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19
10 03 21* alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase
10 03 22 alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21
10 03 23* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 03 24 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23
10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25
10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 03 28 deseuri de la epurarea, apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27
10 03 29* deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante periculoase
10 03 30 deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29
10 03 99 alte deseuri nespecificate
10 04 deseuri din metalurgia termica a plumbului
10 04 01* zguri de la topirea primara si secundara
10 04 02* scorii si cruste de la topirea primara si secundara
10 04 03* arseniat de calciu
10 04 04* praf din gazul de ardere
10 04 05* alte particule si praf
10 04 06* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 04 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 04 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09
10 04 99 alte deseuri nespecificate
10 05 deseuri din metalurgia termica a zincului
10 05 01 zguri de la topirea primara si secundara
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04 alte particule si praf
10 05 05* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 05 09 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase
10 05 11 scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10
10 05 99 alte deseuri nespecificate
10 06 deseuri din metalurgia termica a cuprului10 06 01 zguri de la topirea primara si secundara
10 06 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundara
10 06 03* praf din gazul de ardere
10 06 04 alte particule si praf
10 06 06* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 06 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 06 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09
10 06 99 alte deseuri nespecificate
10 07 deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei
10 07 01 zguri de la topirea primara si secundara
10 07 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundara
10 07 03 deseuri solide de la epurarea gazelor
10 07 04 alte particule si praf
10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 07 07* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 07 08 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07
10 07 99 alte deseuri nespecificate
10 08 deseuri din metalurgia termica a altor neferoase
10 08 04 particule si praf
10 08 08* zgura salina de la topirea primara si secundara
10 08 09 alte zguri
10 08 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase
10 08 11 scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10
10 08 12* deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12
10 08 14 resturi de anozi
10 08 15* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15
10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele mentionate la 10 08 17
10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 08 20 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19
10 08 99 alte deseuri nespecificate
10 09 deseuri de la turnarea pieselor feroase
10 09 03 zgura de topitorie
10 09 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase
10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05
10 09 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase
10 09 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 07
10 09 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09
10 09 11* alte particule care contin substante periculoase
10 09 12 alte particule decat cele specificate la 10 09 11
10 09 13* deseuri de lianti cu continut de substante periculoase
10 09 14 deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13
10 09 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase
10 09 16 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15
10 09 99 alte deseuri nespecificate
10 10 deseuri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03 zgura de topitorie
10 10 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase
10 10 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 05
10 10 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase
10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 07
10 10 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase
10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09
10 10 11* alte particule cu continut de substante periculoase
10 10 12 alte particule, decat cele specificate la 10 10 11
10 10 13* deseuri de lianti cu continut de substante periculoase
10 10 14 deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13
10 10 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase
10 10 16 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 15
10 10 99 alte deseuri nespecificate
10 11 deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla
10 11 03 deseuri din fibre de sticla
10 11 05 particule si praf
10 11 09* deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase
10 11 10 deseuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09
10 11 11* deseuri de sticla, sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
10 11 12 deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11
10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase
10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13
10 11 15* deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
10 11 16 deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 15
10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17
10 11 19* deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase
10 11 20 deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 10 11 19
10 11 99 alte deseuri nespecificate
10 12 deseuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor si materialelor de constructie
10 12 01 deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice
10 12 03 particule si praf
10 12 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 12 06 forme si mulaje uzate
10 12 08 deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie (dupa procesarea termica)
10 12 09* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 12 10 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09
10 12 11* deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele
10 12 12 deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11
10 12 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
10 12 99 alte deseuri nespecificate
10 13 deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a articolelor si produselor derivate din ele
10 13 01 deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice
10 13 04 deseuri de la calcinarea si hidratarea varului
10 13 06 particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)
10 13 07 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 13 09* deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest
10 13 10 deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09
10 13 11 deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10
10 13 12* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase
10 13 13 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12
10 13 14 deseuri de beton si namoluri cu beton
10 13 99 alte deseuri nespecificate
10 14 deseuri de la crematorii
10 14 01* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur


11 DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA

11 01 deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor)
11 01 05* acizi de decapare
11 01 06* acizi fara alta specificatie
11 01 07* baze de decapare
11 01 08* namoluri cu continut de fosfati
11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase
11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09
11 01 11* lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase
11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11
11 01 13* deseuri de degresare cu continut de substante periculoase
11 01 14 deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13
11 01 15* eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase
11 01 10* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
11 01 98* alte deseuri continand substante periculoase
11 01 99 alte deseuri nespecificate
11 02 deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa
11 02 02* namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
11 02 03 deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza în solutie
11 02 05* deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase
11 02 06 deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05
11 02 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase
11 02 99 alte deseuri nespecificate
11 03 namoluri si solide de la procesele de calire
11 03 01* deseuri cu continut de cianuri
11 03 02* alte deseuri
11 08 deseuri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01 zinc dur
11 05 02 cenusa de zinc
11 05 03* deseuri solide de la epurarea gazelor
11 05 04* baie uzata
11 05 99 alte deseuri nespecificate


12 DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01 deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice
12 01 01 pilitura si span feros
12 01 02 praf si suspensii de metale feroase
12 01 03 pilitura si span neferos
12 01 04 praf si particule de metale neferoase
12 01 05 pilitura si span de materiale plastice
12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12 01 08* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni
12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri si grasimi uzate
12 01 13 deseuri de la sudura
12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase
12 01 15 namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14
12 01 16* deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase
12 01 17 deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16
12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile
12 01 20* piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase
12 01 21 piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20
12 01 99 alte deseuri nespecificate
12 03 deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11)
12 03 01* lichide apoase de spalare
12 03 02* deseuri de la degresarea cu abur


13 DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

13 01 deseuri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu continut de PCB1

_______________
1 Pentru scopul acestei liste de deseuri PCB se va defini conform HG 173/2000.


13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13 03 deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 03 01* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
13 03 05* uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii
13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 04 uleiuri de santina
13 04 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie
13 05 deseuri de la separarea ulei/apa
13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa
13 05 03* namoluri de interceptie
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 07 deseuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel
13 07 02* benzina
13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08 alte deseuri uleioase nespecificate
13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare
13 08 02* alte emulsii
13 08 99* alte deseuri nespecificate


14 DESEURI SE SOLVENTI ORGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08)

14 06 deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* alti solventi halogenati si amestecuri de solventi
14 06 03* alti solventi si amestecuri de solventi
14 06 04* namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati
14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi


15 DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI ÎMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE

15 01 ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hartie si carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticla
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protectie
15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase
15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02


16 DESEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE

16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si întretinerea vehiculelor (cu exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08)
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase
16 01 07* filtre de ulei
16 01 08* componente cu continut de mercur
16 01 09* componente cu continut de PCB
16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))
16 01 11* placute de frana cu continut de azbest
16 01 12 placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11
16 01 13* lichide de frana
16 01 14* fluide antigel cu continut de substante periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
16 01 17 metale feroase
16 01 18 metale neferoase
16 01 19 materiale plastice
16 01 20 sticla
16 01 21* componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14
16 01 22 componente fara alta specificatie
16 01 99 alte deseuri nespecificate
16 02 deseuri de la echipamente electrice si electronice
16 02 09* transformatori si condensatori continand PCB
16 02 10* echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decat cele specificate la 16 01 09
16 02 11* echipamente casate cu continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu continut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu continut de componente periculoase2 altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
___________
2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si marcate ca periculoase;comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice si alte tipuri de sticle activate.


16 02 14 echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15
16 03 grupe nespecificate si produse neobisnuite
16 03 03* deseuri anorganice cu continut de substante periculoase
16 03 04 deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03
16 03 05* deseuri organice cu continut de substante periculoase
16 03 06 deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05
16 04 deseuri de explozivi
16 04 01* deseuri de munitie
16 04 02* deseuri de artificii
16 04 03* alte deseuri de explozivi
16 05 containere pentru gaze sub presiune si chimicale expirate
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase
16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04
16 05 06* substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator
16 05 07* substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase
16 05 08* substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase
16 05 09 substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08
16 06 baterii si acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu continut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)
16 06 05 alte baterii si acumulatori
16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori
16 07 deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu exceptia 05 si 13)
16 07 08* deseuri cu continut de titei
16 07 09* deseuri continand alte substante periculoase
16 07 99 alte deseuri nespecificate
16 08 catalizatori uzati
16 08 01 catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase3 sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase
____________
3 Pentru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina în ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta substante periculoase.


16 08 03 catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii
16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uzati cu continut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase
16 09 substante oxidante
16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
16 09 04* substante oxidante, fara alte specificatii
16 10 deseuri lichide apoase destinate tratarii în afara unitatii
16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase
16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu continut de substante periculoase
16 10 04 concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03
16 11 deseuri de captusire si refractare
16 11 01* materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase
16 11 02 materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01
16 11 03* alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase
16 11 04 materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03
16 11 05* materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase
16 11 06 materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05


17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 caramizi
17 01 03 tigle si materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticla si materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila si produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier si otel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10
17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare
17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase
17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase
17 05 06 deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu continut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
17 06 05* materiale de constructie cu continut de azbest
17 08 materiale de constructie pe baza de gips
17 08 01* materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase
17 08 02 materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deseuri de la constructii si demolari
17 09 01* deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur
17 09 02* deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)
17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03


18 DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu au legatura directa cu activitatea sanitara)

18 01 deseuri rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate în unitatile sanitare
18 01 01 obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)
18 01 02 fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sange si sange conservat (cu exceptia 18 01 03)
18 01 03* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor
18 01 04 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbracaminte disponibila, scutece)
18 01 06* chimicale constand din sau continand substante periculoase
18 01 07 chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06
18 01 08* medicamente citotoxice si citostatice
18 01 09 medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08
18 01 10* deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
18 02 deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament si prevenire a bolilor
18 02 01 obiecte ascutite (cu exceptia 18 02 02)
18 02 02* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor
18 02 03 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor
18 02 05* chimicale constand din sau continand substante periculoase
18 02 06 chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05
18 02 07* medicamente citotoxice si citostatice
18 02 08 medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07


19 DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL

19 01 deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor
19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere
19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
19 01 06* deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase
19 01 07* deseuri solide de la epurarea gazelor
19 01 10* carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 01 11* cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase
19 01 12 cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11
19 01 13* cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase
19 01 14 cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13
19 01 15* praf de cazan cu continut de substante periculoase
19 01 16 praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15
19 01 17* deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase
19 01 18 deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99 alte deseuri nespecificate
19 02 deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase
19 02 04* deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos
19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase
19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05
19 02 07* ulei si concentrate de la separare
19 02 08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase
19 02 09* deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase
19 02 10 deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09
19 02 11* alte deseuri cu continut de substante periculoase
19 02 99 alte deseuri nespecificate
19 03 deseuri stabilizate/solidificate4
____________
4 Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schimba proprietatile chimice ale deseului.

19 03 04* deseuri încadrate ca periculoase, partial5 stabilizate
____________
5 Un deseu este considerat partial stabilizat daca dupa procesul de stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet în unii nepericulosi pot fi eliberati în mediu pe termen scurt, mediu si lung.


19 03 05 deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04
19 03 06* deseuri încadrate ca periculoase, solidificate
19 03 07 deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06
19 04 deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare
19 04 01 deseuri vitrificate
19 04 02* cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere
19 04 03* faza solida nevitrificata
19 04 04 deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor
19 05 deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide
19 05 01 fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilab
2001-01-26
OU Nr. 16 din 26.01.2001 Privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile
Art. 1. - Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie asigurarea gestionarii eficiente a deseurilor industriale reciclabile in conditii de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.
Art. 2. - (1) Grupele de deseuri industriale reciclabile sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Grupele de deseuri industriale reciclabile prevazute in anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotarâre a Guvernului.
Art. 3. - La baza gestionarii grupelor de deseuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau urmatoarele principii generale:
a) principiul utilizarii numai a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator;
b) principiul "poluatorul plateste";
c) principiul "responsabilitatii producatorului";
d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive.
Art. 4. - Definirea termenilor specifici utilizati pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta este prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 5. - Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati sa asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, precum si reintroducerea lor in circuitul productiv prin:
a) reutilizarea in propriile procese de productie;
b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, si comercializarea materiilor prime secundare si, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare;
c) predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienta.
Art. 6. - Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati:
a) sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile in conditii care contravin normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei;
b) sa depuna separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop.
Art. 7. - (1) Agentii economici care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de colectare emise de prefectura judetului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului in care isi desfasoara activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul si dotarile corespunzatoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate si pe baza autorizatiei de mediu emise de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Se interzice pe o perioada de 2 ani achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, cu exceptia metalelor pretioase si a acumulatorilor auto uzati.
(3) Autorizatia de colectare va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a agentului economic colector:
- sediul;
- numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
- codul fiscal;
c) grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acorda autorizatia de colectare;
d) adresa punctului de colectare;
e) termenul de valabilitate.
(4) Agentii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa reintroduca in circuitul productiv deseurile industriale reciclabile colectate prin predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(5) Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sa elibereze detinatorilor adeverinta de primire si plata, care va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) denumirea agentului economic colector;
b) datele de identificare a detinatorului:
- numele si prenumele;
- actul de identitate, seria si numarul, codul numeric personal;
- domiciliul;
c) deseul reciclabil predat si definirea naturii acestuia;
d) cantitatea, pretul, valoarea;
e) provenienta deseului, declarata de detinator pe propria raspundere;
f) semnatura agentului colector si a persoanei fizice detinatoare.
Art. 8. - (1) Agentii economici specializati definiti la art. 7 alin. (4), precum si detinatorii de deseuri industriale definiti la art. 5, care realizeaza operatiuni de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, in sensul definit prin prezenta ordonanta de urgenta, pot desfasura aceasta activitate numai pe baza de autorizatie de valorificare emisa de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor, aflata in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.
(2) Autorizatia de valorificare este valabila pentru o perioada de 3 ani de la data emiterii, cu posibilitate de prelungire.
(3) Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activitatilor prin care se realizeaza operatiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de catre autoritatile teritoriale pentru protectia mediului, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare.
Art. 9. - (1) Procedura privind acordarea, prelungirea, suspendarea sau anularea autorizatiei de colectare si, respectiv, a autorizatiei de valorificare se stabileste prin norme emise de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor, aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta*).

___________ *) A se vedea Ordinul ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice nr. 265/503/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice si a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001.

(2) Autorizatiile emise in baza Ordonantei Guvernului nr. 33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996, se reactualizeaza conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor prevazute la alin. (1).
Art. 10. - (1) Taxa de obtinere, respectiv de prelungire a autorizatiei de valorificare, se stabileste la nivelul de 500.000 lei, respectiv 100.000 lei, pentru fiecare grupa de deseuri industriale reciclabile, nominalizata in anexa nr. 1.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) se achita anticipat si se fac venit la bugetul de stat.
(3) La propunerea Ministerului Industriei si Resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, taxele de obtinere, respectiv de prelungire a autorizatiei de valorificare, pot fi actualizate prin hotarâre a Guvernului.
Art. 11. - Agentii economici specializati in activitati de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati sa livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obtinute, numai insotite de documente de certificare a calitatii sau de certificate de garantie, dupa caz, conform reglementarilor in vigoare.
Art. 12. - Agentii economici care detin, colecteaza si/sau valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligati sa tina evidenta lor, sa raporteze si sa furnizeze informatii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale celorlalte reglementari in vigoare.
Art. 13. - Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta constituie contraventii, daca, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), (4) si (5) si ale art. 8 alin. (1);
b) cu amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei si anularea autorizatiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2);
c) cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12;
d) cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11;
e) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.
Art. 14. - (1) Falsul in declaratia detinatorului de deseuri industriale reciclabile referitoare la provenienta acestora, precum si furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente in vederea valorificarii ca deseu constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
(2) Daca furturile sau sustragerile de materiale, produse si echipamente in vederea valorificarii pun in pericol mediul, precum si sanatatea si/sau siguranta populatiei, aceasta constituie infractiune si se pedepseste ca agravanta conform Codului penal.
Art. 15. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite in acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27**).

___________ **) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.

(3) Deseurile industriale reciclabile a caror provenienta nu poate fi dovedita ca fiind legala sau care fac obiectul valorificarii ori al unor acte sau fapte de comert neconforme cu prevederile legale se confisca si se valorifica in conditiile legii, contravaloarea acestora facându-se venit la bugetul local al localitatii in a carei raza teritoriala s-a facut constatarea faptica, daca acestea nu au fost returnate celor in drept.
Art. 16. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobata prin Legea nr. 137/1996.

ANEXA Nr. 1
Grupe de deseuri industriale reciclabile

Deseuri metalice feroase
Deseuri metalice neferoase
Deseuri de hârtii-cartoane
Deseuri de sticla (sparturi de sticla)
Deseuri de mase plastice
Deseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer si articole din cauciuc uzate)
Deseuri textile

ANEXA Nr. 2
Definirea termenilor specifici
Deseu - orice substanta sau orice produs din categoriile prevazute in anexa nr. 1, pe care detinatorul nu il mai utilizeaza sau pe care are intentia ori obligatia sa nu il mai utilizeze
Colectare - strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor in vederea transportarii lor spre valorificare
Valorificare - orice operatiune de dezmembrare, sortare, reciclare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operatiune care determina schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, in vederea reutilizarii
Detinator - persoana fizica sau juridica ce detine la un moment dat, sub orice forma, deseuri industriale reciclabile
Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora
Reciclare - operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru alte scopuri.

Noile stiri postate aici le puteti primi prin e-mail, daca va abonati la Buletinul saptamanal de Stiri. Astfel, veti primi gratuit toate anunturile si stirile noi aparute in ultima saptamana, si multe alte informatii importante pentru dvs. si pentru afacerea dvs.
Pentru a va abona faceti click aici
Noutati
01-10-2018
Traim intr-o era a tehnologiei, totul se transforma cu o viteza ametitoare. Vedem sisteme din ce in ce mai sofisticate in toate domeniile, inclusiv in
23-05-2016
Cu totii am simitit acest an o scadere tot mai mare a volumul tranzactionat de deseuri. Incepand cu scaderea pretului barilului de petrol, deseurile a
22-02-2011
POS Mediu Axa II, DMI 1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor (Versi
Adauga un anunt
Adaugarea unui anunt pe site este gratuita si consta din patru etape. Pentru a adauga un nou anunt, fa click aici
Cautare rapida
in
Acces membrii
Pentru a intra in sectiunea restrictionata, fa click aici
Termeni si conditii  ||   Servicii cu plata  ||   Contact
eXTReMe Tracker